Όροι του διαγωνισμού

  1. Το πρόγραμμα των υποψηφίων πρέπει να αποσταλεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
    Αλλαγές στο πρόγραμμα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν γίνονται δεκτές.
  2. Η σειρά εμφάνισης των διαγωνιζομένων καθορίζεται έπειτα από κλήρωση λίγο πριν την έναρξη κάθε κύκλου.
  3. Το πρόγραμμα των διαγωνιζομένων πρέπει να εκτελεστεί από μνήμης. Δεν επιτρέπεται η επανάληψη κομματιών από προηγούμενο κύκλο.
  4. Το Φεστιβάλ διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα φωτογράφησης και μαγνητοσκόπησης των φάσεων του διαγωνισμού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των διαγωνιζομένων.
  5. Οι διαγωνιζόμενοι αναλαμβάνουν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους.
  6. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.

Κριτική επιτροπή

Κύρια κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι η μουσική προσωπικότητα του διαγωνιζομένου σε διαφορετικά είδη μουσικής, το χάρισμα, η σκηνική παρουσία καθώς και η σωστή προσπάθεια και προετοιμασία.
Η επιτροπή απαρτίζεται από μουσικούς και κιθαριστές αναγνωρισμένης αξίας.
Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και δεν προσβάλλεται.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον υποψήφιο σε οποιαδήποτε φάση της εκτέλεσης καθώς και να μην απονείμει κάποιο βραβείο αν κρίνει ότι το επίπεδο δεν είναι ικανοποιητικό.
Μέλη της επιτροπής που μπορεί έχουν σχέση διδασκαλίας με κάποιους διαγωνιζόμενους θα το δηλώσουν και θα απέχουν της βαθμολόγησης.

Scroll to Top
Scroll to Top