28th Festival gallery

Artguitaristas (3/7/2022) Apollo Theater

Timotej Kosovinc (Slovenia) (4/7/2022) Town Hall

Emilia Rapti – Theodosis Temzelidis (5/7/2022)  Courtyard of the Labor Center of Cyclades

Melanie Hosp (6/7/2022) Courtyard of the Labor Center of Cyclades

Final concert  (7/7/2022) Apollo Theater

Scroll to Top